Блог пост

Што е извод од детален урбанистички план и зошто ти е потребен?

Што е извод од детален урбанистички план и зошто ти е потребен?

Пред да купите земјиште на кое планирате да градите објект прво проверете дали има имотен лист и секако извод од дуп во кој ќе прочитате дали може да се гради на земјиштето, колкава градба е дозволена, за која намена е дозволено да се гради на истото и многу други информации кои се неопходни да ги знаете. 
Обврските на локалната самоуправа од областа на просторно и урбанистичко планирање се одредени од Законот за просторно и урбанистичко планирање. Тука спаѓаат – видови и содржини на планови, изработување и постапка за донесување на плановите, спроведување на плановите и следење на нивната реализација, надзор и др.

Видови урбанистички планови:
1. Генерален урбанистички план
- се донесува за населено место град утврдено со Закон од страна на советот на град Скопје.
2. Детален урбанистички план 
- се донесува за плански опфат за кој е донесен генерален урбанистички план од страна на советите на општините на град Скопје.
3. Урбанистички план за село 
- се донесува за подрачје на населено место во општината од селски карактер од страна на советите на општините со седиште во град и во село.
4. Урбанистички план вон од населено место
- се донесува за подрачја на општините кои не се опфатени со генералниот урбанистички план од страна на советите на општините со седиште во град и во село.

Изводот од детален урбанистички план содржи:
1. Текстуален дел составен од:
- Општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето;
- Посебни услови за изградба на градежните парцели;
- Податоци за сообраќајни, комунални и телекомуникациски инфраструктури;
- Мерки за заштита на културно наследство, природата и животната средина и др.
2. Графички прикази на планските решенија на опфатот составени од:
- Површини за градење;
- Максимална висина на градбата;
- Намена на земјиштето и градбата;
- Парцелација на градежното земјиште;
- Граница на планскиот опфат;
- Регулациони линии и др.
3. Нумеричкиот дел составен од: 
- Податоци за површина на градежната парцела;
- Планирани површини за градење;
- Максимална висина на градбата изразена во метри до венец и др.

Заклучок:
Доколку ви одговараат условите по кои е дозволено да се гради на земјиштето кое сакате да го купите наредно што треба да обезбедите е останатата документација за добивање одобрение за градба. Секако, доколку продавате земјиште треба да ги обезбедите сите потребни документи за да го понудите истото на продажба.

С.Б.